Předpokládáme, že čtenář tohoto článku má obecné znalosti o identity managementu a že zná produkt midPoint

Příklad 1: Rozšířené požadavky na politiku hesla

Každý, kdo již někdy u zákazníka implementoval IdM, se jistě setkal s požadavky na tvorbu bezpečných uživatelských hesel. Typickými podmínkami jsou: Minimální délka hesla, periodicita změny hesla, vyžadované znaky, zakázané znaky apod. Všechny tyto podmínky lze v midPointu bez problémů konfiguračně nastavit.

Zákazník ovšem může vyžadovat nastavení dalších, méně obvyklých pravidel pro tvorbu hesla. Jedním z takových může být požadavek, aby heslo neobsahovalo aktuální login uživatele (bez ohledu na malá/velká písmena). Takové pravidlo lze konfiguračně jen těžko nastavit a midPoint ho v aktuální verzi 3.5 ani neobsahuje. Ovšem není třeba házet flintu do žita, neboť si ukážeme, jak si takové pravidlo vyrobíme, a to doslova na několika řádcích kódu. Všimněte si, že nebudeme upravovat žádný „hotový“ zdrojový kód javy midPointu, ale použijeme podporovaný a zdokumentovaný postup v mappingu tzv. „uživatelské šablony“ (user template), do kterého náš kód vložíme. Výhody tohoto postupu jsou zřejmé – takový kód nám bude fungovat i ve všech budoucích verzích midPointu. Při pozdějším upgrade se tedy nemusíme o námi vložený kód starat a postupujeme podle dokumentace. Jestliže bychom naopak změnili kód přímo ve zdrojovém kódu midPointu, museli bychom při každém budoucím upgrade řešit spojení našeho kódu s kódem nové verze, což může přinést spoustu komplikací.

Pojďme se nyní podívat, jak elegantně lze tento požadavek v midPointu vyřešit.

Část objektu, která zajišťuje kontrolu hesla proti loginu – mapping v user template

   <mapping>

      <name>Check Pwd against Login</name>

      <source>

         <c:path>$user/name</c:path>

      </source>

      <expression>

         <variable>

            <name xmlns:my="http://whatever.com/my">my:cryptPwd</name>

            <c:path>$user/credentials/password/value</c:path>

         </variable>

         <script>        <language>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/expression/language#Groovy</language>

            <code>

import com.evolveum.midpoint.model.api.PolicyViolationException;

 

                // kontrola hesla proti loginu - pokud heslo obsahuje login, generujeme vyjimku

if(basic.lc(basic.decrypt(cryptPwd)).contains(basic.lc(basic.stringify(name)))) {

                               throw new PolicyViolationException("Heslo nesmí obsahovat Váš login!");

            }

            </code>

         </script>

      </expression>

</mapping>

Příklad 2: Mapování hodnot

Dalším požadavkem, se kterým se může vývojář implementující IdM setkat, je požadavek na mapování jednoho seznamu hodnot na jiný. Typickým příkladem jsou například kódy jazyků a jejich názvy (cs_CZ – Čeština, en_US – Angličtina, sk_SK – Slovenština, …), kódy pracovišť a jejich názvy (PHA – Praha, BNO – Brno, OVA – Ostrava, …) a podobně.

Představme si, že zákazník má ve zdrojové aplikaci HR uvedené třípísmenné kódy pracovišť zmíněné výše, ale do jiné aplikace je musíme převést do odpovídajícího plného názvu.

Jednou z možností, jak toto provést, je „natvrdo“ napsat kód s podmínkami, které budou převádět jednotlivé třípísmenné kódy na plné názvy pracovišť. To má samozřejmě spoustu nevýhod – nepřehlednost, nutnost změny kódu vývojářem při vytvoření/zrušení pracoviště a nemožnost upravovat seznam kódů zákazníkem.

Daleko elegantnější cestou v midPointu je použití tzv. „Lookup Table“ – překladové tabulky. Taková tabulka obsahuje dvojice klíč – hodnota se kterými je možné dále pracovat a volat je z programového kódu. Výhody jsou nasnadě – při vzniku či zániku pracoviště se pouze upraví odpovídající záznam v překladové tabulce. Tabulku může udržovat i sám zákazník (není k tomu třeba vývojář) a není nutné stále upravovat zdrojový kód pro převod.

Níže si ukážeme, jak by mohl takový kód pro převod pracovišť a jejich třípísmenných zkratek vypadat. Jednotlivé příkazy jsou vysvětlené přímo v komentářích u zdrojového kódu.

Část tabulky “lookup-pracoviste” s mapováním pracovišť

                <row>

                               <key>PHA </key>

                               <label>Praha</label>

                </row>

                <row>

                               <key>BNO</key>

                               <label>Brno</label>

                </row>

 

Část objektu, která zajišťuje mapování kódů pracovišť na jejich plné názvy – mapping v user template.

<mapping>

                <expression>

                <script>

                               <code>

                import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.LookupTableRowType;

                import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.LookupTableType;

                import com.evolveum.midpoint.schema.GetOperationOptions;

                import com.evolveum.midpoint.schema.RelationalValueSearchQuery;

                import com.evolveum.midpoint.schema.RelationalValueSearchType;

                import com.evolveum.midpoint.schema.SelectorOptions;

 

                  // default hodnota navratove promenne

                ret = 'neznámé pracoviště';

              

                // definice dotazu a options dotazu, defaultni pracoviste je Praha

                query = new RelationalValueSearchQuery(LookupTableRowType.F_KEY, 'PHA', RelationalValueSearchType.EXACT);

                options = SelectorOptions.createCollection(LookupTableType.F_ROW, GetOperationOptions.createRetrieve(query));

 

                // ziskani objektu lookup tabulky

                LookupTableType lookup = midpoint.getObject(LookupTableType.class, 'lookup-pracoviste', options);

                // ziskani radku tabulky

                lookupRow = lookup.getRow();

 

                // otestujeme, zda radek tabulky vubec existuje

              if (lookupRow.size() > 0) {

                       // radek existuje, získáme popis a nastavime promennou

                    ret = basic.stringify(lookupRow[0].getLabel());

              }

 

                // vratime hodnotu promenne – bud nezname nebo nastavene z tabulky

                return ret;

                               </code>

</script>

                </expression>

                               <target>

                                               <path>fullNameLocality</path>

                               </target>

</mapping>

Příklad 3: Našeptávač v uživatelském formuláři

Třetím typickým požadavkem, se kterým se může vývojář implementující IdM setkat, je požadavek zákazníka na vytvoření našeptávače u položek v uživatelském formuláři v GUI IdM. Příkladem může být například možnost vybrat si kliknutím myši ze seznamu jazyků, ze seznamu pracovišť či z lokalit. Výhodou našeptávače je (kromě zvýšení pohodlí uživatele) i minimalizace překlepů při zadávání.

Implementace této funkcionality je v midPointu velmi jednoduchá. Opět použijeme zdokumentovaný a podporovaný postup a vyhneme se jakékoliv úpravě zdrojového kódu midPointu. Pro vyřešení požadavku využijeme tzv. „Lookup Table“ – překladovou tabulku, o které jsme se zmiňovali v druhém příkladu, a vytvoříme našeptávač pro výběr jazyka.

Část tabulky „lookup-languages“ s mapováním jazyků

                <row>

                               <key>cs</key>

                               <label>Čeština</label>

                </row>

                <row>

                               <key>en</key>

                               <label>Angličtina</label>

                </row>

 

Část objektu, která zajišťuje načtení jazyků z tabulky a jejich zobrazení v našeptávači – item v user template

   <item>

      <ref>preferredLanguage</ref>

      <displayName>Jazyk</displayName>

      <valueEnumerationRef oid="lookup-languages"/>

   </item>

Závěr

V tomto článku jsme si na příkladech ukázali řešení tří typických uživatelských požadavků v identity manageru midPoint od společnosti Evolveum. Ačkoliv se na první pohled jednalo o vcelku složité požadavky, bylo jejich řešení v midPointu otázkou několika málo řádků kódu. Ani v jednom případě jsme nemuseli upravovat přímo původní zdrojový kód IdM (ačkoliv tu možnost v případě midPointu také máme a licence nám to dovoluje), ale použili jsme zdokumentovaný a doporučený postup úpravou XML objektů. To dokazuje obrovskou sílu tohoto nástroje a také lehkost, se kterou ho lze u zákazníků implementovat.

 

Autor: Roman Pudil pracuje jako solution architect v oblasti IdM ve společnosti AMI Praha.